Leveringsvoorwaarden

Erkenning elektronische communicatie

•  De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Het aanbod

•  De aangeboden producten of diensten worden door de aanbieder duidelijk omschreven, indien mogelijk voorzien van afbeeldingen.
•  De geldende consumentenprijs van de aangeboden producten of diensten wordt door de aanbieder duidelijk vermeld.
•  Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of

Verzendkosten

•  Indien er sprake is van beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
•  De aanbieder vermeldt op zijn website op heldere wijze de leveringstermijnen die van toepassing zijn op het aanbod.
•  Eventuele informatie over onafhankelijke kwaliteitsbeoordelingen van producten of diensten wordt in het aanbod vermeld. Daarbij dient volledige informatie beschikbaar te zijn over de instantie van wie de kwalificatie verkregen is.

De betalingsmethoden

•  De aanbieder geeft aan op welke wijze de consument kan betalen, tezamen met duidelijke stap voor stapinstructies over de betreffende betalingsmethoden.
De bestelaanvraagprocedure
•  De aanbieder geeft duidelijk aan langs welke stappen de overeenkomst tot stand komt.
•  De te leveren producten of diensten en de te betalen prijs worden aan de consument bevestigd.

De afkoelingsperiode/herroepingsrecht

•  Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren in de originele verpakking. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed – geld terug” regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
•  Beperkingen of uitsluitingen van het recht op ontbinding zijn alleen mogelijk ten gevolge van de specifieke aard van het product of de dienst. Deze beperkingen of uitsluitingen zullen duidelijk en met een verklaring voor de beperking of uitsluiting in het aanbod vermeld worden.

De levering

•  De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.
•  Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.  Niet ontvangen leveringen worden door de consument uiterlijk binnen 30 dagen gemeld.

Veiligheid

•  De aanbieder treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen.
•  Wanneer er sprake is van een tekortkoming van de aanbieder in bovengenoemde maatregelen, zal de aanbieder de gevolgen dragen die deze tekortkoming heeft voor de consument.
•  Relevante informatie over digitale handtekeningen of andere certificatie van communicatie wordt op de website vermeldt. Daarbij wordt volledige informatie verstrekt over de betekenis daarvan.

Reclame en promotie

•  Als de internetpagina van de aanbieder reclame- en promotie-uitingen van derden bevat, moeten deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door bijvoorbeeld de vermelding ‘advertentie’. Het Webshop Keurmerklogo is niet van toepassing op uitingen van andere aanbieders. De aanbieder zal niet de suggestie wekken dat dit anders is.
•  Alle reclame en promotionele activiteiten van de aanbieder zijn niet in strijd met de Nederlandse wet en aan de Nederlandse Reclamecode. De aanbieder heeft daarbij speciale aandacht voor de belangen van minderjarigen.
•  De aanbieder onderwerpt zich aan de jurisdictie van de reclamecodecommissie.

De wet- en regelgeving

•  De aanbieder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.
•  De aanbieder is op de hoogte van de in de Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumentenkoop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame en opdracht uit het burgerlijk wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Identiteit van de aanbieder

•  De aanbieder moet op een toegankelijke plaats op zijn website alle contactmogelijkheden vermelden. Zoals zijn telefoonnummer, faxnummer, postadres, plaats van fysieke vestiging en e-mail adres. Daarnaast vermeldt de aanbieder zijn inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en eventueel zijn BTW-nummer.

De leveringsvoorwaarden

•  De aanbieder die gebruik maakt van algemene en/of garantievoorwaarden, kortweg aangeduid als voorwaarden, zorgt ervoor dat bij het sluiten van een overeenkomst de voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De tekst van de voorwaarden is integraal op de website van de aanbieder opgenomen. Op verzoek van de consument zendt de aanbieder een exemplaar van de voorwaarden aan hem toe.
•  De voorwaarden zijn in het Nederlands gesteld. Wanneer de website zich buiten Nederland en Belgie ook richt op buitenlandse consumenten zal de aanbieder zorgen dat de voorwaarden minimaal ook in de Engelse taal gesteld zijn.
•  De aanbieder die gebruik maakt van voorwaarden, zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument of het bepaalde in dit reglement. Dit betekent onder meer dat de gebruikte algemene voorwaarden geen bepalingen mogen bevatten die voorkomen op de grijze of zwarte lijst zoals genoemd in artikel 6:236 BW en 6:237 BW of anderszins onredelijk bezwarend zijn.
•  Ondanks andersluidende bepalingen in de tussen de aanbieder en consumenten gesloten overeenkomsten gaan de bepalingen uit het Webshop Keurmerkreglement voor op de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden.

Niet goed – geld terug

•  De aanbieder staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
•  De aanbieder betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.
•  Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder.
•  De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.

Garanties

•  De aanbieder maakt in zijn aanbod duidelijk of er sprake is van een garantie welke voorwaarden daarbij gelden en wie de garantie verstrekt.
•  De aanbieder vermeldt dat de garantievoorwaarden de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst, niet aantasten.

De factuur

•  De aanbieder zal met de producten en diensten die fysiek geleverd worden een factuur sturen. Deze wordt per e-mail verzonden naar het door de consument opgegeven e-mail adres. Producten en diensten die langs elektronische weg worden geleverd gaan minimaal vergezeld van een factuur langs elektronische weg.
•  Alle administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

Klachten- en geschillenprocedure

•  De aanbieder heeft een eenvoudige interne klachtenprocedure.
•  De aanbieder legt op zijn website uit hoe de klachtenprocedure werkt en hoe een klacht kan worden ingediend.
•  De aanbieder moet details van een geschillencommissie of ombudsman waarbij de aanbieder aangesloten is, op zijn website vermelden.
•  Indien de aanbieder is aangesloten bij een brancheorganisatie die deelneemt in een geschillencommissie, verplicht de aanbieder zich om mee te werken aan de beslechting van geschillen door deze geschillencommissie en nakoming van het daaruit voortvloeiend bindend advies.
•  Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. De aanbieder onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.

Gegevensbeheer en privacy

•  De aanbieder houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Dit houdt onder meer in dat de aanbieder de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de Registratiekamer.
•  De aanbieder vermeldt waarom hij welke gegevens van de consument registreert. Bij Blumat.nl geschiedt dit  om een goede afhandeling van de order te bewerkstelligen.
•  De aanbieder vraagt de consument om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden.
•  De aanbieder stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal en/of verstrekt persoonsgegevens aan derden, indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd.
•  De aanbieder biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De aanbieder vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.
•  De aanbieder maakt duidelijk waar en op welke wijze de consument de door hem geregistreerde gegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen.

Klantenservice

•  De aanbieder biedt klanten een telefoonnummer en een e-mail adres om zijn Nederlandstalige klantenservice te bereiken. De aanbieder geeft aan gedurende welke tijden zijn klantenservice bereikbaar is.

In deze webshop kunt u enkel leveringen binnen Nederland en België bestellen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van onze producten? Neem dan contact met ons op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search